હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

કોયડા કોર્નર – અનુક્રમણિકા

[ ક ] અંકગણિત – બીજગણિત

સવાલ

ચેકની બબાલ ,  મદદ,  સ્ટોરમાં ખરીદી ,

જવાબ 

ચેકની બબાલ ,  મદદ   ,સ્ટોરમાં ખરીદી  ,

[ ખ ] ભૂમિતિ

સવાલ 

‘ઈ’માંથી ચોરસ ,

જવાબ 

‘ઈ’માંથી ચોરસ,

[ ગ ] તાર્કિક  ( Logical )

સવાલ 

દોડની રેસ ,

જવાબ 

દોડની રેસ ,

[ ગ ] અતાર્કિક  ( Lateral thinking )

સવાલ 

કઈ ચીજ ?

જવાબ 

કઈ ચીજ?

%d bloggers like this: