હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

પેગોડા – ઓરીગામી

 

PAGODA

પેગોડા

 

    આમ તો આ મોડલ માટે છ ચોરસ કાગળ જોઈએ; પણ ખાસ રંગીન કાગળ વાપર્યા હોવાથી, કસર કરી માત્ર બે જ કાગળમાંથી બરાબર વેત કરી છ ચોરસ કાગળ નીકાળી કાઢ્યા.

    બાપાના ચાર શર્ટમાંથી બાબલાનું એક  મફતમાં!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: