હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ઓરીગામી – ટાંકી

સાત બાજુ વાળી ટાંકી -1

સાત બાજુ વાળી ટાંકી -1

સાત બાજુ વાળી ટાંકી - 2

સાત બાજુ વાળી ટાંકી - 2

રોકેટ બનાવ્યા પછી, ‘ એની ત્રણ બાજુઓના સ્થાને વધારે બાજુઓ રાખી હોય તો  કેવું? ‘ એમ વિચારતાં આ સાત બાજુ વાળી ટાંકી બની ગઈ.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: