હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ચોરસ મોઝેક

આ મોઝેક ડીઝાઈન આમ તો બહુ સરળ છે. સોળ ઘન ટુકડાઓ વાપરીને જાતજાતની ડીઝાઈનો બનાવી શકાય છે.દરેક ઘનને છ બાજુઓ હોય છે. આ દરેક બાજુ પર જુદા જુદા રંગ કરવામાં આવે છે :-

ઘનનાં ચાર પાસાં

ઘનનાં ચાર પાસાં

ઘનનાં બાકીનાં બે પાસાં

ઘનનાં બાકીનાં બે પાસાં

આવા સોળ ઘન વપરીને બનતી આકૃતીઓ જુઓ –

ડીઝાઈન -1

ડીઝાઈન -1

અને..

ડીઝાઈન - 2

ડીઝાઈન - 2

આ મોઝેકના ઘન તમે જાતે પણ બનાવી શકો.  1 ઇંચ x ઈંચ છેદ વાળી લાંબી લાકડીમાંથી એક ઈંચ લાંબા સોળ ટુકડા કાપી , તેમની છયે બાજુને આમ રંગી નાંખો.. અને મોઝેક ડીઝાઈનની સામગ્રી તૈયાર.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: