હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

કાગળ કતરણ, Paper cutting

આ મને બહુ જ ગમતી અને  માનીતી હોબી છે. આવી ડિઝાઈનો  હું ઘણા વખતથી  બનાવું છું.

કાગળને ત્રિકોણાકારે, આઠ પડ  થાય તેમ વાળી; કાતર વડે કાપીને આ ડિઝાઈન બનાવી છે.

ત્રિકોણાકારે આઠ પડમાં વાળેલો કાગળ

ત્રિકોણાકારે આઠ પડમાં વાળેલો કાગળ

કાગળ કતરણ

કાગળ કતરણ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: