હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

રશ અવર

મને બહુ જ પ્રિય – ટ્રાફિક જામના કોયડાવાળી રમત. જૂદા જુદા રંગ અને લંબાઈ વાળી કારોમાં લાલ રંગની કાર ફસાઈ ગઈ છે; તેને બહાર કાઢવાની છે. અહીં બે ચિત્રોમાં એક સહેલો અને બીજો મુશ્કેલ કોયડો આપેલા છે. આવા જૂદા જૂદા 40 કોયડાઓ રમતમાં આપેલા હોય છે.

રશ અવર - કોયડો -1 ( સહેલો)

રશ અવર - કોયડો -1 ( સહેલો)

કોયડો -39 ( મુશ્કેલ)

રશ અવર : કોયડો -39 ( મુશ્કેલ)

આ રમત ઓન લાઈન રમવા અહીં ‘ક્લિક’ કરો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: