હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

બોન્સાઈ પ્રયોગ : 3 – જુનીપર

જુનીપર - ઓક્ટોબર '10

જુનીપર - ઓક્ટોબર

જુનીપરની ડાળીમાંથી કુંડામાં રોપેલી કલમ. રોપેલી બધી ડાળીઓ ફૂટી નિકળી હતી. અહીં એક જ કુંડામાં ત્રણ બોન્સાઈનો પ્રયોગ કરવો છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: