હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

હેલ્મેટ

અમારા જયને હેલ્મેટ બનાવવાનો શોખ થયો; અને બનાવી દીધી. એક નહીં પણ બે ! પહેલી થોડી મોટી બની – મારા માપની. પછી બીજી એના માપની બનાવી આપી. બન્ને હેલ્મેટ – પહેરનાર સાથે ….

કાળી હેલ્મેટ

કાળી હેલ્મેટ

કાળી હેલ્મેટધારી - સુરેશ જાની

કાળી હેલ્મેટધારી - સુરેશ જાની

લાલ હેલ્મેટ

લાલ હેલ્મેટ

લાલ હેલ્મેટધારી - જય જાની

લાલ હેલ્મેટધારી - જય જાની

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: