હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ઓરીગામી – કબુતર

હું ઓરીગામી શીખતો હતો; તે વખતનું આ બહુ શરૂઆતનું મોડલ છે. અહીં અગાઉ બનાવીને મૂકેલું પણ છે.

પણ હવે તો યુ-ટ્યુબ પર આવાં અનેક મોડલો બનાવવાના વિડિયો મળી જાય છે.

આ એક સેમ્પલ વિડિયો જુઓ…..

અને હવે તો શોધવાનું પણ સાવ સહેલું છે. અનેક મોડલો બનાવવાની રીત યુ- ટ્યુબ પર મળી જાય છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: