હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

સાંકળ સવાલ (જવાબ)

સાંકળ સવાલ નો જવાબ :

*

*

* જવાબ :

સવાલ (૧) ૯ રૂ|. 

સવાલ (૨) ૩ રૂ|.

આ જવાબનું ચિત્ર શ્રી.સુરેશભાઈએ મોકલ્યું છે. વિગતવાર સાચો જવાબ શ્રી.અતુલભાઈ, શ્રી.વિનયભાઈ અને શ્રી.શકિલભાઈએ મોકલ્યો છે. પ્રયત્ન કરનાર સૌ મિત્રોનો આભાર.

atul jani (Agantuk) [હોબીવિશ્વ] સાંકળ સવાલ
પ્રથમ સાંકળનો એક અંકોડો તોડો ૧ રુપિયો બીજી અને ત્રીજીં સાંકળને તે અંકોડાથી જોડો (કુલ અંકોડા સાત) ૧+૨=૩ રુપિયા પ્રથમ સાંકળનો બીજો અંકોડો તોડો ૩+૧=૪ રુપિયા ચોથી અને પાંચમી સાંકળને તે અંકોડાથી જોડો (સાત અંકોડા વાળી બીજી સાંકળ) ૪+૨=૬ રુપિયા ત્રીજા અંકોડાને તોડો ૬+૧=૭ રુપિયા બંને સાત અંકોડા વાળી સાંકળને તેનાથી જોડો ૭+૨=૯ રુપિયા


સળંગ સાંકળ બનાવવાનો ખર્ચ ૯ રુપિયા
બધી સાંકળોને માત્ર ભેગી જોડવાનો ખર્ચ ૩ રુપિયા
એ માટેનો તર્ક એક અંકોડો તોડો ૧ બાકીની બધી સાંકળો તેમાં લગાડીને જોડો ૧+૨=૩
વિનય ખત્રી [હોબીવિશ્વ] સાંકળ સવાલ
એક નંબરની ચેનની ત્રણે કડીઓ તોડાવો ખર્ચ – રૂ. ૧ને હિસાબે = રૂ. ૩/- એ ત્રણેય કડીઓને બાકીને ચાર ચેનને જોડવા માટે વાપરી લો. જોડવાનો ખર્ચ રૂ. ૨ને હિસાબે = રૂ. ૬ (પહેલી ચેનની તોડેલી ત્રણ કડીઓ આવી રીતે વપરાશે, કડી નં૧ ચેન નં ૨ અને ૩ને જોડવા, કડીનં ૨ ચેન નં ૩ અને ૪ને જોડવા માટે અને કડીનં ૩ ચેન નં ૪ અને ૫ને જોડવા વપરાશે) આમ, કુલ્લ ખર્ચ રૂ. ૯/-


સળંગ સાંકળ બનાવવાનો ખર્ચ 9
બધી સાંકળોને માત્ર ભેગી જોડવાનો ખર્ચ
એ માટેનો તર્ક પહેલી ચેનની એક કડી તોડીને તેની અંદર બાકીની ચારેય ચેન મૂકી જોડી દેવાથી બધી ચેન સાથે સચવાઈ જશે!
SHAKIL MUNSHI [હોબીવિશ્વ] સાંકળ સવાલ
ત્રણ કળી તોડી ને એક બીજા સાથે જોડી દેવા થી સળંગ સાંકળ બની શકે ત્રણ કળી તોડવાનો ખર્ચ = ૬ ત્રણ કળી જોડવાનો ખર્ચ = ૩ કુલ ખર્ચ = ૯


સળંગ સાંકળ બનાવવાનો ખર્ચ 9 રૂપિયા
બધી સાંકળોને માત્ર ભેગી જોડવાનો ખર્ચ ૩ રૂપિયા
એ માટેનો તર્ક એક કળી તોડી ને બઘી કડી તેના માં પરોવી દેવાથી બધી કળી જોડાય શકે એક કળી તોડવાનો ખર્ચ = ૨ એક કળી જોડવાનો ખર્ચ = ૧ કુલ ખર્ચ = ૩

અન્ય જવાબો:

DILIPKUMAR S . AMIN. [હોબીવિશ્વ] સાંકળ સવાલ
break four chains and join them again with next chain .Last chain reqoires this operation twice .Hence 5 x2=10 – 5×1 =5


સળંગ સાંકળ બનાવવાનો ખર્ચ RS 5/-
બધી સાંકળોને માત્ર ભેગી જોડવાનો ખર્ચ RS 4/-
એ માટેનો તર્ક itb requires breaking of 4 chains and making of 4 chains. hENCE EXPENSE WILL BE 4X2 -4X1 =4.
જે.એસ.ઓડેદરા [હોબીવિશ્વ] સાંકળ સવાલ
ચાર કળી તોડવાના ૪ ગુણા ૧ = ૪ જોડવાન =૮ ૪+૮=૧૨ એથીઓછા કેમ થાય.


સળંગ સાંકળ બનાવવાનો ખર્ચ ૧૨
બધી સાંકળોને માત્ર ભેગી જોડવાનો ખર્ચ
એ માટેનો તર્ક એક ખીલીમા બધીય ભેગી ટીંગાળી દેવાની
viral [હોબીવિશ્વ] સાંકળ સવાલ
1 conected 2 and 3 and 4 and 5


સળંગ સાંકળ બનાવવાનો ખર્ચ રૂ.6
બધી સાંકળોને માત્ર ભેગી જોડવાનો ખર્ચ 6
એ માટેનો તર્ક 1 conected 2 and 3 and 4 and 5

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: