હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

(કોયડો) ભાઈ-બહેન

એક કુટુંબનાં બાળકોમાં દરેક છોકરાને જેટલા ભાઈ છે તેટલી જ બહેન છે. અને દરેક છોકરીને જેટલી બહેન છે તેથી બમણાં ભાઈ છે.

તો સવાલ : આ કુટુંબમાં કુલ કેટલા ભાઈ-બહેન હશે ? (અર્થાત કેટલા છોકરા ? કેટલી છોકરી ?)

Comments are closed.

%d bloggers like this: