હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Half of 8 – answer

Only one reply received – and that too from co-editor Shri Ashok Modhwadia

“0” અડધા 4 ન થાય તો પછી શૂન્ય જ થાય ! 8 ને વચ્ચેથી કાપો એટલે ઉપર એક 0 અને નીચે એક 0 !!

There are two right answers though !

0 and 3

If we cut 8 horizontally, we get 0.

If we cut 8 vetically, we get 3.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: