હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

(કોયડો) ભાઈ-બહેન (જવાબ)

અગાઉનો “કોયડો ભાઈ-બહેન” નો સાચો જવાબ છે.

છોકરા =૪

છોકરી =૩

સાચો જવાબ મોકલનાર મિત્રો :

સુરેશ જાની [હોબીવિશ્વ] (કોયડો) ભાઈ-બહેન


જવાબ (છોકરા)
જવાબ (છોકરી)
B.G.Jhaveri [હોબીવિશ્વ] (કોયડો) ભાઈ-બહેન


જવાબ (છોકરા) Four [char]-4
જવાબ (છોકરી) Three [tran]-3

અન્ય જવાબ :

virsal [હોબીવિશ્વ] (કોયડો) ભાઈ-બહેન


જવાબ (છોકરા) 10
જવાબ (છોકરી) 10
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: