હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

મોગલ સલ્તનત

    ભારતમાં મોગલ સલ્તનતનો ઈતિહાસ આપણે બધા ભણી ગયા છીએ.આપણને એ બરાબર ખબર છે કે,  અકબર મોગલ સલ્તનતનો જગમશહૂર શહેનશાહ  હતો.

હવે તેના અંગે નીચેના સવાલોના જવાબ આપો…

  1. તેના શહેનશાહ બનેલ પુત્રનું નામ શું ?
  2. તેના શહેનશાહ બનેલ પૌત્રનું નામ શું?
  3. તેના શહેનશાહ બનેલ પ્રપૌત્રનું નામ શું ?
  4. છેલ્લો મોગલ શહેનશાહ કોણ હતો ?

——————-

તમારા જવાબ નીચે મુજબ હતા ને?

  1. જહાંગીર
  2. શાહજહાં
  3. ઓરંગઝેબ
  4. બહાદુરશાહ ‘ઝફર’ 

ભારે હુંશિયાર છો તમે. ઈતિહાસ બરાબર ગોખેલો ! હજુ યાદ છે.

अब निम्नलिखित प्रश्नका उत्तर दिजियेगाजी …

बाबर हुमायुंके बापका _________  था। 

सही जवाब कल …

Comments are closed.

%d bloggers like this: