હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

અમેરિકન બાળક – જવાબ

અમેરિકન બાળક –  કોયડો 

બાળકનો જન્મ ૧૭૮૩ પહેલાં થયો હતો ….

જ્યારે અમેરિકાનો જન્મ થયો ન હતો !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: