હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ચેસ બોર્ડના ટુકડા – જવાબ

ચેસ બોર્ડના ટુકડા   ……  કોયડો

માત્ર ૬ વાઢ !

દરેક વાઢે ટૂકડા બમણા થાય, માટે …

૨ x ૨ x ૨ x ૨ x ૨ x ૨ = ૬૪

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: