હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

આર્ટિચોક ફૂલ

ગઈસાલ આર્ટિચોકના બે છોડ રોપ્યા હતા. આ ઉનાળે એના ફૂલ બરાબરનાં જામ્યાં છે. આવાં શાકભાજીનાં ફૂલ કદી જોયાં ન હતાં.

એનો ફોટો પાડી લેતાં પહેલાં નેટ ઉપર એ શોધવા ગયો અને આખો ખજાનો મળી આવ્યો.

થોડાક આ રહ્યા…

This slideshow requires JavaScript.

અને આખો ગુગલી ખજાનો અહીં ….

જો કે, પંજાબ બાજુ ખવાતી કમળ કાકડીના ફૂલના સૌંદર્યથી આપણે ક્યાં અજાણ છીએ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: