હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

મોડ્યુલર ઓરીગામી

ચલણી નોટો વાપરીને બનાવેલાં આ મોડલો જોઈ, ગુગલ મહારાજને વિનંતી કરતાં ઢગલાબંધ મોડ્યુલર ઓરીગામીનાં મોડલો મળી આવ્યાં …

This slideshow requires JavaScript.

અને ફોટો ગેલરી…

‘ મોડ્યુલર ઓરીગામી’  બનાવવામાં કૌશલ્ય કરતાં જહેમત ઘણી વધારે હોય છે. મેં એક વખત માત્ર છ યુનિટ વાપરીને એક રિન્ગ બનાવી હતી; પણ એમાંયે ઘણી વાર લાગી હતી. જ્યારે આ મોડલો માટે તો ઘણા બધા યુનિટ બનાવવા પડે અને એમને ભેગા કરતાં નાકે દમ આવી જાય.

One response to “મોડ્યુલર ઓરીગામી

  1. Pingback: ચલણી નોટ ઓરીગામી « હોબીવિશ્વ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: