હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

કોયડો -૧ , ચેકની બબાલ …….જવાબ

ચેકની રકમ હતી…. ૩૧ રૂ.  –  ૬૩ પૈસા


      આ કોયડામાં માત્ર એક જ વિધાન ( statement) છે અને અજ્ઞાત સંખ્યાઓ બે છે. આથી બીજગણિતની રીતે આનો ઉકેલ ન આવી શકે. રૂપિયાની જુદી જુદી સંખ્યાઓ વાપરી પૂર્ણ રકમમાં પૈસા આવે તે રીતે જ સમીકરણ ઉકેલવું પડે. આ રીત કંટાળાજનક છે, આથી એનું Iterative solution જ શોધવું રહ્યું.

સમીકરણ …

equation

    એના માટે આ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો, અને ફટ જવાબ મળી ગયો !

cheque1

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો

એનો કોડ આ રહ્યો…

code1

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: