હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

સ્ટોરમાં ખરીદી

        આપણા જાણીતા જનાબ સ્ટોરમાં ખરીદી કરવા ગયા. પોતાની પાસે હતી તે રકમમાંથી અડધી રકમ તેમણે વાપરી દીધી. પણ ઘેર પહોંચે ત્યારે એમને હમ્મેશ નવાઈ થાય એવું બનવાની તેમની નિયતિ છે ! આ વખતે તેમણે જોયું કે,

  • એમના પાકિટમાં  મૂળ જેટલા રૂપિયા હતા, એટલા જ પૈસા  હતા.
  • પણ રૂપિયા મૂળ જેટલા પૈસા હતા, તેનાથી અડધા થઈ ગયા હતા.

હવે તમે કહો…

તે સ્ટોરમાં ગયા ત્યારે તેમની પાસે કેટલી રકમ હતી? 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: