હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

મદદ – જવાબ

પાંચ ₹ 

———————————-

કુલ રકમ એક બાજુએ અને આ બે કિસ્સા બીજી બાજુએ –

એમ બે સમીકરણ બનાવી બીજગણિતની રીતે ઉકેલ મળી શકશે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: