હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

કઈ ચીજ ?

  • જે બનાવે છે, એને તેની જરૂર નથી.
  • જે ખરીદે છે, તે વાપરતો નથી
  • જે વાપરે છે, તે જોઈ કે સ્પર્શી શકતો નથી.

કઈ ચીજ ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: