હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

વળી એક નવો ખજાનો

હોબી પ્રેમીઓ – આનંદો ….

MIT, Bostonમાં

પાંગરેલો એક નવો ખજાનો

instruct

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

એ વેબ સાઈટ પરથી – એના વિશે….

Our Story

The seeds of Instructables germinated at the MIT Media Lab as the future founders of Squid Labs built places to share their projects, connect with others, and make an impact on the world. One of these early places was a blog Zeroprestige, which was an open source hardware experiment for kitesurfing. Here they documented their hand-sewn kites, plywood boards, and other general mayhem that happens when PhDs and high winds collide.

As a result of freely sharing our work, we met a ton of great people, received great opportunities, and were smacked in the face with the need for a web-based documentation system.

આજે ત્યાં પ્રવેશ મેળવ્યો. આગે આગે… દેખા જાયગા !!

3 responses to “વળી એક નવો ખજાનો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: