હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

પ્લેન માસ્ટર

      ઓરીગામીના પ્લેન તો ઘણાં બનાવ્યાં પણ એક મિત્રે આ વિડિયો મોકલ્યો અને એ પ્લેન માસ્ટરને સલામ કરી દીધી-

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: