હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

સિરિઝ- સવાલ

નીચે આપેલી સિરીઝ માં [ ? ] ની જગ્યાએ શું આવશે?

O, T , T, F, F ,S , S, E, ?

%d bloggers like this: