હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

બગડેલું મશીન –જવાબ

સવાલ અહીં 

    પહેલા મશીનમાંથી એક બેરિંગ, બીજામાંથી ૨ બેરિંગ, ……પાંચમામાંથી ૫ બેરિંગ લો. અને વજન કરો.

     જો x મશીન બગડી ગયું છે કુલ વજન 0.1X ઓછું થશે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: