હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Numbers/ Text ? -Question

Courtesey – Smt. Nita Bhatt

1111= R
2222=T
3333=E
4444=N
5555=O (તે અંગ્રેજી અક્ષર O છે, શૂન્ય નહીં)
તો

6666=?

One response to “Numbers/ Text ? -Question

  1. Pingback: Numbers/ Text ? – Answer | હોબી ગુર્જરી

%d bloggers like this: