હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

માત્ર પગ – સવાલ

કઈ ચીજને માત્ર પગ જ છે?

One response to “માત્ર પગ – સવાલ

  1. Pingback: માત્ર પગ – જવાબ | હોબી ગુર્જરી

%d bloggers like this: