હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

કાગળ કતરણની અદભૂત કળા

અમદાવાદના કલાકાર પાર્થ કોઠેકરની કળાની આજે ખબર પડી.
એક નમૂનો

Butterfly Papercut Template Moth Papercutting Paper cut Art image 1

તેમની વેબ સાઈટ આ રહી

Parth Kothekar

In his own words –

I am Parth Kothekar, a paper cut artist from Ahmedabad (India). It was during my experiments with graffiti stencils that the idea of papercuts came to my mind, then I began by creating the unique designs in inverse fashion.

This unique art form made me feel more connected to my work. I felt the ‘life’ in these works of art. Initially, I did this only as a hobby, but the inspiration from my close friends made me consider paper art as a profession.

My beautiful artworks are based on everyday aspects of life. If it is challenging, it motivates me. The thing with papercuts is that one doesn’t know the final output until the end. I have an assumption when picking out a sheet of paper on what it might look and that is what I work with. It is the curiosity of finding out if I have got it that keeps me going.

આ પણ વાંચો

2 responses to “કાગળ કતરણની અદભૂત કળા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: