હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ચિત્રકળા

da11

     નેટ મિત્ર શ્રી. પી.કે.દાવડાના બ્લોગ ‘દાવડાનું આંગણું ‘ ઉપર લલિતકળા વિશે ઘણી બધી સામગ્રી પીરસવામાં આવી છે. ઉપરના ચિત્ર પર ક્લિક કરી એ  બધી વાનગીઓ માણો.

      તેમણે ચિત્રકળા વિશે સરસ અભ્યાસપૂર્ણ લેખો પણ ત્યાં લખ્યા છે. તેની અનુક્રમણિકા આ રહી…..

  1. પ્રવેશક 
  2. ફલક અને માધ્યમ
  3. પેપર ઉપર પેન્સીલના ચિત્રો
  4. પેપર ઉપર ચારકોલ ચિત્રો
  5. પેપર ઉપર ઇન્ક ચિત્રો
  6. ચિત્રકળાની સમજ
  7. વોટર કલર
  8. એક્રિલિક રંગોથી બનાવેલાં ચિત્રો
  9. ચિત્રકળાનો રસાસ્વાદ

કલાગુરૂ સ્વ. રવિશંકર રાવળની કળા અને તેમના વિશે લેખ…

કુન્તા શાહની કળા…

–  ૧ –   ;       –   ૨   –    ;    –   ૩   –  ;   –   ૪   –  ;   –   ૫    –

ખોડીદાસ પરમારની કળા…

–  ૧ –   ;       –   ૨   –    ;    –   ૩   –  ;   –   ૪   –  

ચિમન પટેલ ‘ચમન’ની કળા…

–  ૧ –   ;       –   ૨   –    ;    –   ૩   –  ;   –   ૪   –  ;   –   ૫    –    ;   –   ૬    –

ચિરાગ પટેલનાં ચિત્રો

જ્યોતિ ભટ્ટની કળા…

પરિચય

–    ૧    –    , –    ૨    –    , –    ૩    –    ,    –    ૪    –  ,    –      ૫     –  ,   –    ૬   –   ,  –    ૭   –  ,

–      ૮     –  ,   –    ૯   –   ,  –    ૧૦   –  ,  –    ૧૧   –  ,

વારલી ચિત્રકાર  જોવ્યા સોમા મશે

%d bloggers like this: