હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: ઓરીગામી સંગ્રહ

ડોલર ઓરીગામી

અનેક વખત નેટ પરથી ફોર્વર્ડ થઈને મળેલા આ ચિત્રો આજે અહીં સંગ્રહિત થાય છે. આ અદભૂત મોડલો  બનાવનાર ‘વોન પાર્ક’ એક ભેજાગેપ વ્યક્તિ છે. તેણે એક કચરા લઈ જવાની ટ્રકને પોતાના રહેવાના ઘરમાં ફેરવી છે. છેલ્લા  ચાર ફોટા એ ટ્રકનો બહારનો અને અંદરનો દેખાવ દર્શાવે છે.

—————————-

સાભારશ્રી. આર.સી. દેસાઈ

સ્લાઈડ શો

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

ઓરીગામી વિડિયો – પ્રકીર્ણ મોડલો

આજે પહેલો વિડિયો બનાવ્યો અને યુ -ટ્યુબ પર મૂક્યો.

ઓરીગામી – પ્રકીર્ણ

સ્લાઈડ શો

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

નોંધ –  કોઈ પણ ફોટો પર ‘ ક્લિક’ કરવાથી બહુ સરસ સ્લાઈડ શો પણ જોઈ શકાશે.

ઓરીગામી – જંતુઓ

સ્લાઈડ શો

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

નોંધ –  કોઈ પણ ફોટો પર ‘ ક્લિક’ કરવાથી બહુ સરસ સ્લાઈડ શો પણ જોઈ શકાશે.

ઓરીગામી – જળચર પ્રાણીઓ

સ્લાઈડ શો

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

નોંધ –  કોઈ પણ ફોટો પર ‘ ક્લિક’ કરવાથી બહુ સરસ સ્લાઈડ શો પણ જોઈ શકાશે.

ઓરીગામી પ્લેન સંગ્રહ

સ્લાઈડ શો

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

નોંધ –  કોઈ પણ ફોટો પર ‘ ક્લિક’ કરવાથી બહુ સરસ સ્લાઈડ શો પણ જોઈ શકાશે.

ઓરીગામી – ફર્નિચર શો

સ્લાઈડ શો 

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

નોંધ –  કોઈ પણ ફોટો પર ‘ ક્લિક’ કરવાથી બહુ સરસ સ્લાઈડ શો પણ જોઈ શકાશે.

ઓરીગામી – પક્ષી સંગ્રહ

સ્લાઈડ શો

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

નોંધ –  કોઈ પણ ફોટો પર ‘ ક્લિક’ કરવાથી બહુ સરસ સ્લાઈડ શો પણ જોઈ શકાશે.

ઓરીગામી પ્રાણી સંગ્રહ

સ્લાઈડ શો

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

નોંધ –  કોઈ પણ ફોટા પર ‘ ક્લિક’ કરવાથી કેરાઉસલ પર સ્લાઈડ શો પણ જોઈ શકાશે.

ઓરીગામી હોડી સંગ્રહ

ઓરીગામી હોડીઓનો શો…


જ્યાં આ હોડીઓ બનાવી બનાવીને
નેટ પર મૂકી હતી

તે ‘ઋતમંડલ’ વેબસાઈટના
શ્રી. ચિરાગ પટેલના દિકરા
વૃંદને

અને

માનનીય પ્રજ્ઞાબેનને

અર્પણ 

This slideshow requires JavaScript.

અને ગેલરી…

નોંધ –  કોઈ પણ ફોટો પર ‘ ક્લિક’ કરવાથી બહુ સરસ સ્લાઈડ શો પણ જોઈ શકાશે.