હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: ઓરીગામી

ઓરીગામી – ખમીસ

થોડાક નજીવા ફેરફાર પછી…

ઓરીગામી – હાથી

ઓરીગામી – ચોરસના નવ ભાગ

ચોરસ કાગળને નવ ભાગમાં શી રીતે વિભાજાય? નીચેનો વિડિયો જુઓ –

અને એની ગણિતીય સાબીતિ આ રહી –

[

ઓરીગામી – ખુરશી

chair

જાડા કાગળમાંથી આ મોડલ સરસ બને છે .

થોડીક જૂદી રીતે બનાવવાની રીત –

ઓરીગામી – પોપટ

Parrot

 

સપાટ હોડી – ઓરીગામી

Flat_Boat

સ્પીડ બોટ – ઓરીગામી

ચોરસ કાગળમાંથી આ નવી જાતની બોટ આજે બનાવી –

બનાવવાની રીત –

બેક્ટ્રિયન ઊંટ

જૂની અને જાણીતી રીતથી ઊંટ બનાવ્યું અને એના ઢેકામાં એક નાનો છેદ મૂકી બે ઢેકા બનાવી દીધા !Bactrian

ઓરીગામી – હાથી

Elephant

મોર – ઓરીગામી

એક જ ચોરસ કાગળમાંથી …Peacock

બનાવવાની રીત –