હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: ઓરીગામી

ખોખું – ઓરીગામી

ચોરસ કાગળમાંથી

ઓરીગામી – છત્રી

સાભાર – રાજેન્દ્ર દિંડોડકર

ઓરીગામી – ગાય

ઓરીગામી – પતંગિયું

ઓરીગામી – ડોલ્ફિન

ઓરીગામી તારો ( મોડ્યુલર)

બાર મોડલ ભેગા કરીને બનાવેલ ઓરીગામી તારો

બનાવવાની રીત

ડહેલિયા ફૂલ – ઓરીગામી

ચોરસ કાગળમાંથી અષ્ટ કોણ બનાવીને બનાવેલ મોડલ –

પ્લેન – મોડ્યુલર ઓરિગામી

ચાર ચોરસ કાગળમાંથી

ઓરીગામી પોપટ

ઓરીગામી કમળ