હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: ઓરીગામી

પ્લેન – મોડ્યુલર ઓરિગામી

ચાર ચોરસ કાગળમાંથી

ઓરીગામી પોપટ

ઓરીગામી કમળ

ઓરીગામી – ખમીસ

થોડાક નજીવા ફેરફાર પછી…

ઓરીગામી – હાથી

ઓરીગામી – ચોરસના નવ ભાગ

ચોરસ કાગળને નવ ભાગમાં શી રીતે વિભાજાય? નીચેનો વિડિયો જુઓ –

અને એની ગણિતીય સાબીતિ આ રહી –

[

ઓરીગામી – ખુરશી

chair

જાડા કાગળમાંથી આ મોડલ સરસ બને છે .

થોડીક જૂદી રીતે બનાવવાની રીત –

ઓરીગામી – પોપટ

Parrot

 

સપાટ હોડી – ઓરીગામી

Flat_Boat

સ્પીડ બોટ – ઓરીગામી

ચોરસ કાગળમાંથી આ નવી જાતની બોટ આજે બનાવી –

બનાવવાની રીત –