હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: ઓરીગામી

સ્પીડ બોટ – ઓરીગામી

ચોરસ કાગળમાંથી આ નવી જાતની બોટ આજે બનાવી –

બનાવવાની રીત –

બેક્ટ્રિયન ઊંટ

જૂની અને જાણીતી રીતથી ઊંટ બનાવ્યું અને એના ઢેકામાં એક નાનો છેદ મૂકી બે ઢેકા બનાવી દીધા !Bactrian

ઓરીગામી – હાથી

Elephant

મોર – ઓરીગામી

એક જ ચોરસ કાગળમાંથી …Peacock

બનાવવાની રીત –

Church with steeple – Origami

ઓરીગામી સ્ટીમર

લંબચોરસ ( બે ચોરસ જેટલા)  કાગળમાંથી બનાવેલ મોડલ –

 

ઓરીગામી દરવાજો

નકામો કાગળ પણ નકામો ના જાય !

A-4 સાઈઝના કાગળમાંથી ચોરસ કાગળ કાપી લીધા બાદ, વધેલી પટ્ટીમાંથી આ દરવાજો બનાવ્યો..

મૂળ પટ્ટી…

પ્લેન માસ્ટર

      ઓરીગામીના પ્લેન તો ઘણાં બનાવ્યાં પણ એક મિત્રે આ વિડિયો મોકલ્યો અને એ પ્લેન માસ્ટરને સલામ કરી દીધી-

એશિયન અમેરિકન નેટવર્ક

    મારી દીકરી ઋચા જ્યાં કામ કરે છે, ત્યાં – BNSF , Fortworth માં એશિયન અમેરિકન નેટવર્કને ઉત્તેજન આપતા કાર્યક્રમો દર સાલ યોજાય છે. ગઈકાલે યોજાયેલા આવા કાર્યક્રમમાં ‘ઓરીગામી’ અને ‘ટેન્ગ્રામ’ ના નિદર્શન કામમાં સેવા આપી શક્યો હતો. એ તક આપવા માટે ઋચાનો અને BNSF નો આભાર.

rucha

ori1ori2

એ કાર્યક્રમની અન્ય ઝલકો નીચેના સ્લાઈડ શો માં ….

This slideshow requires JavaScript.

 

ગરૂડ – ઓરીગામી

Eagle

બનાવવાની રીત…

વધારે મુશ્કેલ મોડલ – પણ બનાવવાની હિમ્મત જોઈએ !