હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: કોયડો

પૂર્ણ વર્ગ શોધો – જવાબ

અહીં એ પ્રશ્ન પુછ્યો હતો….

સાચો જવાબ 

એક પણ નહીં

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો 

 1. બટુક ઝવેરી
 2. ચિરાગ પટેલ
 3. હર્ષદ કામદાર

કારણ? 

 • કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યાના વર્ગનો એકમ આંકડો ( units) ૨, ૩, ૭ કે ૮ ન હોઈ શકે. આથી પહેલી ત્રણ સંખ્યાઓ સ્પર્ધામાંથી બાકાત!
 • ૯૯૯૯ ના અવયવો છે – ૩,૩, ૧૧ અને ૧૦૧ ….આથી તે પણ પૂર્ણ વર્ગ નથી.
 • ૧,૦૦,૦૦૦ ના અવયવો – ૨,૨,૨,૨,૨, ૫,૫,૫,૫,૫  ( પાંચ વખત ૨ અને પાંચ વખત ૫ )….આથી તે પણ પૂર્ણ વર્ગ નથી.
Advertisements

પૂર્ણ વર્ગ શોધો

 • ૫૧૨

 • ૨૦૪૮

 • ૩૭૭૩૭

 • ૯૯૯૯

 • ૧,૦૦,૦૦૦

ઉપરની સંખ્યાઓમાંની કઈ પૂર્ણ સંખ્યાનો વર્ગ છે?

લટકતો ચોરસ – જવાબ

અહીં પ્રશ્ન પુછ્યો હતો

જવાબ – બન્ને ક્ષેત્રફળ સરખા હોય.

સાબિતી

કેન્દ્રમાંથી મૂળ ચોરસની નીચેની બાજુ પર લંબ દોરો. ત્રિકોણ – ૧ અને ત્રિકોણ – ૨ ને સરખાવો.

લટકતો ચોરસ

   એક ચોરસના મધ્યબિંદુ આગળથી બીજો, એ જ માપનો ચોરસ લટકાવેલો છે. જો બીજા ચોરસને એ બિંદુ આગળ ગોળ ફેરવવામાં આવે તો ?sqare_area

 

વાદળી ભાગનું ક્ષેત્રફળ , લાલ ભાગના ક્ષેત્રફળ કરતાં વધારે, ઓછું કે, સરખું ?

જવાબ આવતીકાલે.

ક્ષેત્રફળ શોધો – જવાબ

લીલા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ –  ૯ 

કારણ?

લીલા ત્રિકોણની નાની બાજુ ચોરસની બાજુ કરતાં અડધી છે. માટે તેનું ક્ષેત્રફળ ચોરસના ચોથા ભાગનું થાય.

માટે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ = ૧૬

માટે લીલા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ = ૯

બીજ ગણિતનો કોયડો

x  ની કિમત કેટલી?

pzl2

ક્ષેત્રફળ શોધો.

લીલા, લાલ અને પીળા ત્રિકોણોના ક્ષેત્રફળ આપેલા છે. વાદળી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું?

pzl1

ખૂની કોણ?- જવાબ

ત્રણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓમાંથી ખૂની શોધવાનો સવાલ અહીં પુછ્યો હતો 

xyz

સાચો જવાબ –

Y

સાચો જવાબ આપનાર મિત્ર

 • બટુક ઝવેરી

ભાગ લેનાર મિત્રો

 • ચિરાગ પટેલ      –  Z
 • પ્રજ્ઞા વ્યાસ       –  Z
 • વિનોદ ભટ્ટ       –  Z

કેમ સાચો જવાબ Y ?

આપવામાં આવેલ ત્રણ વિધાનમાંથી બીજું અને ત્રીજુ વિધાન ‘Z ‘  ને ખૂની તરીકે ઓળખાવે છે. પણ એક જ વિધાન સાચું છે.  માટે આ બન્ને વિધાન ખોટાં છે.

માટે ‘Y’ ખૂની છે.

 

 

ખૂની કોણ?

ચાલો ડિટેક્ટિવ બનીએ…

xyz

ઉપરના ત્રણ જવાબમાંથી માત્ર એક જ જવાબ સાચો છે.

કોણ છે ખૂની?

આવી બીજી કસોટીઓમાં રસ હોય તો અહીં લટાર મારતા થાઓ 

સમીકરણ સાચું બનાવો.

eq1

ગણિતની સંજ્ઞાઓ વાપરીને ઉપરના સમીકરણને સાચું બનાવો.

થોડાક જવાબો અહીં….