હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: ટેન્ગ્રામ

ટેન્ગ્રામ – પતંગ

ટેન્ગ્રામ

 ‘સ્ક્રેચ’ પર ટેન્ગ્રામ પ્રોજેક્ટોમાં એક હરણફાળ …હવે બે સાઈઝમાં આકારો બનાવી શકાય છે. ૩૦ આકારો પ્રોજેક્ટમાં છે – જેમાંના પાંચ મોટી સાઈઝના હોવાથી નાના બનાવેલા છે.

  //scratch.mit.edu/projects/embed/145377623/?autostart=false

સૂચનાઓ ….

ટેન્ગ્રામ -સ્ક્રેચ પર નવો પ્રોજેક્ટ

scratch

…… પર ટેન્ગ્રામના પ્રોજેક્ટોમાં એક આગે કદમ. સરસ મજાની પઝલો  જોવાની સવલત અને સાથે ૨૫ પઝલો…

સ્ક્રેચ પ્રોજેક્ટ  આ રહ્યો ….

ટેન્ગ્રામ શો

સ્લાઈડ શો

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

નોંધ –  કોઈ પણ ફોટો પર ‘ ક્લિક’ કરવાથી બહુ સરસ સ્લાઈડ શો પણ જોઈ શકાશે.

ટેન્ગ્રામ – વિવિધતા

ટેન્ગ્રામ વડે વિવિધ જાતના આકારો બનાવી શકાય છે. પણ એક જ પ્રકારના ત્રણ આકારોની આ વિવિધતા જુઓ –

ટેન્ગ્રામ – સાઈન બોર્ડ

 

સાઈન બોર્ડ

સાઈન બોર્ડ

ટેન્ગ્રામ – પડદા વહાણ – 2

 

પડદા વહાણ - 2

પડદા વહાણ - 2

ટેન્ગ્રામ – પડદા વહાણ

 

પડદા વહાણ

પડદા વહાણ

ટેન્ગ્રામ – માણસ

 

માણસ

માણસ

ટેન્ગ્રામ – કારખાનું

 

કારખાનું

કારખાનું