હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: સુરેશ જાની

ઓરીગામી કમળ

Infinite zoom: the inner universe

Courtesy – Shri Mohan Moghe 

and The outside Universe…..

પથ્થર પર ચિત્રકામ

સાભાર – ડો.  કનક રાવળ 

એશી નકાટા પથ્થર પર ચિત્રકામ કરી , એમને જિવંત બનાવી દેવાની કળામાં માહેર છે.

This slideshow requires JavaScript.

તેમના વિશે વિશેષ જાણકારી….

My modern met     Facebook 

Thank you…. gif

Thanks

Thank youThank you_1Thank you_2Thank you_3Thank you_4

મોર – ઓરીગામી

ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી

પાંખ પસારેલો દેખાવ

પાંખ સમેટેલો દેખાવ

મુળ ભારતીય હોવાના સબબે આ મારું બહુ જ પ્રીય મોડલ છે.બનાવવામાં થોડું મુશ્કેલ આ મોડલ, બે ચોરસ જેટલા લાંબા લંબચોરસ કાગળમાંથી બનાવી શકાય છે.

કાગળ કતરણ, Paper cutting

આ મને બહુ જ ગમતી અને  માનીતી હોબી છે. આવી ડિઝાઈનો  હું ઘણા વખતથી  બનાવું છું.

કાગળને ત્રિકોણાકારે, આઠ પડ  થાય તેમ વાળી; કાતર વડે કાપીને આ ડિઝાઈન બનાવી છે.

ત્રિકોણાકારે આઠ પડમાં વાળેલો કાગળ

ત્રિકોણાકારે આઠ પડમાં વાળેલો કાગળ

કાગળ કતરણ

કાગળ કતરણ

ડ્રેકુલા – ઓરીગામી

ડ્રેકુલા

ડ્રેકુલા

મોઝેક ડીઝાઈન

મોઝેક ડીઝાઈન

સ્પાઇરલ મોઝેક

સ્પાઇરલ મોઝેક

સબટ્રેક્સ – કોયડો નં. 1 નો ઉકેલ

ઉકેલ

સબ ટ્રેક્સ કોયડો-1 : ઉકેલ