હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

હોબી કોર્નર – નિમિષા દલાલ

આ નવું પાનું ખાસં ખાસ …

પ્રતિલિપિના તંત્રી – નિમિષા દલાલની હોબી- સામગ્રીને સમર્પિત…

 

ફલાવર મેકિંગ 

–  ૧   –   ,      –  ૨   –    ,

 

વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ

ખોખામાંથી ટેબલ ,   પટામાંથી ફૂલ , પેપર બાસ્કેટ વોલ પીસ ,  લેમ્પ શેડ ,   સુતળીની ડસ્ટ બીન

%d bloggers like this: