હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Tag Archives: cube mosaic

પ્લાસ્ટિક મોઝેક શો

સ્લાઈડ શો

This slideshow requires JavaScript.

ફોટો ગેલરી

નોંધ –  કોઈ પણ ફોટો પર ‘ ક્લિક’ કરવાથી બહુ સરસ સ્લાઈડ શો પણ જોઈ શકાશે.

ચોરસ મોઝેક

આ મોઝેક ડીઝાઈન આમ તો બહુ સરળ છે. સોળ ઘન ટુકડાઓ વાપરીને જાતજાતની ડીઝાઈનો બનાવી શકાય છે.દરેક ઘનને છ બાજુઓ હોય છે. આ દરેક બાજુ પર જુદા જુદા રંગ કરવામાં આવે છે :-

ઘનનાં ચાર પાસાં

ઘનનાં ચાર પાસાં

ઘનનાં બાકીનાં બે પાસાં

ઘનનાં બાકીનાં બે પાસાં

આવા સોળ ઘન વપરીને બનતી આકૃતીઓ જુઓ –

ડીઝાઈન -1

ડીઝાઈન -1

અને..

ડીઝાઈન - 2

ડીઝાઈન - 2

આ મોઝેકના ઘન તમે જાતે પણ બનાવી શકો.  1 ઇંચ x ઈંચ છેદ વાળી લાંબી લાકડીમાંથી એક ઈંચ લાંબા સોળ ટુકડા કાપી , તેમની છયે બાજુને આમ રંગી નાંખો.. અને મોઝેક ડીઝાઈનની સામગ્રી તૈયાર.