હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ઓરીગામી – હાથી

Elephant

પોર્ટેબલ રંગોળી

દાહોદના હુન્નર ગ્રુપનાં સભ્ય,  શ્રીમતિ આયુશી લુણવંતે બનાવેલ પોર્ટેબલ રંગોળી ..

 

તોફાની છોકરાઓ એ ભૂંસી ના શકે !

 

This slideshow requires JavaScript.

=

 

મોર – ઓરીગામી

એક જ ચોરસ કાગળમાંથી …Peacock

બનાવવાની રીત –

Church with steeple – Origami

ઓરીગામી સ્ટીમર

લંબચોરસ ( બે ચોરસ જેટલા)  કાગળમાંથી બનાવેલ મોડલ –

 

ઓરીગામી દરવાજો

નકામો કાગળ પણ નકામો ના જાય !

A-4 સાઈઝના કાગળમાંથી ચોરસ કાગળ કાપી લીધા બાદ, વધેલી પટ્ટીમાંથી આ દરવાજો બનાવ્યો..

મૂળ પટ્ટી…

કેળાનાં થડના ઉપયોગો

સાભાર – શ્રી. વિવેકાનંદ

Vivekanand

 

Water guard

In our bathroom, the wash basin is just by the side of the commode. This used to result into water sprinkling over the bath tissue roll.

A simple water guard from plastic coated , think sheet ( extracted from a juice carton!) solved the problem –water_guard

એક બીજું ડેસ્ક

બીજું અને મોટું ડેસ્ક –

desk4

 

desk_3

      જમણી  બાજુનું ડેસ્ક પણ સ્ટોરેજ રેક પર સુશોભિત કરેલું પાટિયું લગાવી ટેલર-મેડ બનાવ્યું છે ! બહુ જ ઓછી જગ્યામાં મારી રોજની બધી ચીજો આવી જાય છે, અને ટેબલ ખુરશી કરતાં ઘણું વધારે અનુકૂળ છે.

ખોખામાંથી ડેસ્ક

આજે કોઈ જાતના ખર્ચ વિના આ બનાવ્યું.

desk