હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ખોખું – ઓરીગામી

ચોરસ કાગળમાંથી

ઓરીગામી – છત્રી

સાભાર – રાજેન્દ્ર દિંડોડકર

મંદાળા

સર્જક – શ્રીમતિ કલ્પના પાલખીવાળા

કાગળ પર શાહીથી

ચક્ર – કાગળ કામ

છ પાનાંની એક જાહેરાતની ચોપડીનાં પાનાં વાપરીને બનાવેલ ચક્ર –

ઊંચી ફૂલદાની

સર્જક – ભૈરવી વ્યાસ, ફ્રેમોન્ટ , કેલિફોર્નિયા

વાપરેલ સામગ્રી –

પ્લાસ્ટિકના પ્યાલા ( ૪ નંગ ) , ખલાસીની દોરી ( Nautical rope )

Container for small daily items

Made from two halves of a USPS small box –

I used such a mailing box which was to go to trash

Support for Hearing phone

While charging Hearing phone, it always used to be a problem how to keep it safely.

The solution using a large paper clip –

ઓરીગામી – ગાય

ઓરીગામી – પતંગિયું

વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ – પેન સ્ટેન્ડ

મીઠાનો ડબો, વ્હે પ્રોટિનની ચમચીઓ અને વપરાઈ ગયેલી સેલો ટેપનાં બોબીન વાપરી બનાવેલ પેન સ્ટેન્ડ

વધારાની સામગ્રી – પેપર ટેપ , મીણિયા દોરી