હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ઓરીગામી – પોપટ

Parrot

 

સપાટ હોડી – ઓરીગામી

Flat_Boat

સ્પીડ બોટ – ઓરીગામી

ચોરસ કાગળમાંથી આ નવી જાતની બોટ આજે બનાવી –

બનાવવાની રીત –

ચાલો બનાવીએ કાગળના મણકા

કચરામાં નાંખી દેવાના – જાહેરખબરોનાં કે સામાયિકોનાં મુખપૃષ્ઠના કાગળોમાંથી કતરણ કરીને બનાવેલા ..

કાગળના મણકા

beads

બનાવવાની રીત –

બેક્ટ્રિયન ઊંટ

જૂની અને જાણીતી રીતથી ઊંટ બનાવ્યું અને એના ઢેકામાં એક નાનો છેદ મૂકી બે ઢેકા બનાવી દીધા !Bactrian

કિરીગામી સ્ટાર

છ ચોરસ કાગળને વાળી, કાપી, ગુંદરથી જોડી નીચેનો તારો બનાવ્યો –

 

બનાવવાની રીત –

ઓરીગામી – હાથી

Elephant

પોર્ટેબલ રંગોળી

દાહોદના હુન્નર ગ્રુપનાં સભ્ય,  શ્રીમતિ આયુશી લુણવંતે બનાવેલ પોર્ટેબલ રંગોળી ..

 

તોફાની છોકરાઓ એ ભૂંસી ના શકે !

 

This slideshow requires JavaScript.

=

 

મોર – ઓરીગામી

એક જ ચોરસ કાગળમાંથી …Peacock

બનાવવાની રીત –

Church with steeple – Origami